ارزشیابی درس روش تحقیق رشته مدیریت مالی

شامل :

۵مقاله معتبر

استخراج کلیه اجزای تحقیق و ثبت آن ها در برگه ای ضمیمه شده به هر مقاله

نسخه اولیه پروپوزال

نسخه اولیه مقاله مروری

نسخه تصحیح شده پروپوزال

نسخه تصحیح شده مقاله مروری

فرمت word و اسلاید

رشته مدیریت مالی

قیمت ۳۰۰۰۰تومان