نقد پایان نامه حقوق تمامی گرایش ها

نقد پایان نامه های رشته حقوق-نقد پایان نامه حقوق خصوصی، جزا، حقوق عمومی، بین الملل
فرمت ورد word

55000 تومان

مطالعات تطبیقی نظام حقوقی ایران با سایر نظام‌های حقوقی به ویژه رومی- ژرمنی

· مطالعات تطبیقی حقوق موضوعه با فقه اسلامی

· مسئولیت مدنی مشاغل و حرف مختلف

· انعقاد، تفسیر، اجراء و آثار قراردادها در زمینه‌های مختلف

· بررسی حقوق کیفری قبل و بعد از انقلاب

· سیاست کیفری نظام حقوق ایران در جرائم مختلف

· نظریه پردازی در حوزه‌های جدید حقوقی از جمله مالکیت فکری، حقوق هوایی

· بررسی اقتصادی احکام حقوقی

· بررسی سازمان‌های بین المللی

· بررسی ابعاد مختلف حقوق بشر
بررسی خیارات و آثار تبعی آن‌ها

· تحلیل انواع اعتراضات به آرای قضایی و حدود و ثغور آنها

· بررسی اسناد تجاری و ماهیت آن‌ها

· تاثیر متقابل حقوق عمومی و خصوصی بر یکدیگر

· تشریفات و اصول دادرسی بنیادین در رسیدگی‌های مدنی

· ورشکستگی شرکت‌های تجاری و آثار حقوقی آن از منظر حقوق خصوصی
جرائم اقتصادی و رویکرد قضایی به آنها

· جرائم اطفال و نوجوانان

· جنبه‌های پیشگیرانه قوانین کیفری ایران

· مبانی جرم انگاری و جرم زدایی

· مجازات‌ها و نقش سازنده یا مخرب آنها

· حمایت‌های کیفری قانون از زنان

· ادله اثبات دعوا در رسیدگی‌های کیفری

· مبانی کیفردهی در نظام‌های فلسفی مختلف‌
حاکمیت و مبانی قانونی آن از منظر حقوق اساسی

· حقوق و تعهدات افراد ملت در پرتو قوانین

· بررسی ساختار و تشکیلات نظام اداری ایران

· نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عامه

· مطالعه تطبیقی نظام‌های ریاستی و پارلمانی و معایب و مزایای هر یک

· تحلیل دیدگاه نظام اسلامی به حقوق جامعه

· ماهیت ورود دولت در قراردادهای کار، اجاره و تحدید اراده اشخاص

· مطالعات تطبیقی نظام حقوقی ایران با سایر نظام‌های حقوقی به ویژه رومی- ژرمنی

· مطالعات تطبیقی حقوق موضوعه با فقه اسلامی

· مسئولیت مدنی مشاغل و حرف مختلف

· انعقاد، تفسیر، اجراء و آثار قراردادها در زمینه‌های مختلف

· بررسی حقوق کیفری قبل و بعد از انقلاب

· سیاست کیفری نظام حقوق ایران در جرائم مختلف

· نظریه پردازی در حوزه‌های جدید حقوقی از جمله مالکیت فکری، حقوق هوایی

· بررسی اقتصادی احکام حقوقی

· بررسی سازمان‌های بین المللی

· بررسی ابعاد مختلف حقوق بشر

· بررسی خیارات و آثار تبعی آن‌ها

· تحلیل انواع اعتراضات به آرای قضایی و حدود و ثغور آنها

· بررسی اسناد تجاری و ماهیت آن‌ها

· تاثیر متقابل حقوق عمومی و خصوصی بر یکدیگر

· تشریفات و اصول دادرسی بنیادین در رسیدگی‌های مدنی

· ورشکستگی شرکت‌های تجاری و آثار حقوقی آن از منظر حقوق خصوصی

· جرائم اطفال و نوجوانان

· جنبه‌های پیشگیرانه قوانین کیفری ایران

· مبانی جرم انگاری و جرم زدایی

· مجازات‌ها و نقش سازنده یا مخرب آنها

· حمایت‌های کیفری قانون از زنان

· ادله اثبات دعوا در رسیدگی‌های کیفری

· مبانی کیفردهی در نظام‌های فلسفی مختلف‌

· حاکمیت و مبانی قانونی آن از منظر حقوق اساسی

· حقوق و تعهدات افراد ملت در پرتو قوانین

· بررسی ساختار و تشکیلات نظام اداری ایران

· نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عامه

· مطالعه تطبیقی نظام‌های ریاستی و پارلمانی و معایب و مزایای هر یک

· تحلیل دیدگاه نظام اسلامی به حقوق جامعه

· ماهیت ورود دولت در قراردادهای کار، اجاره و تحدید اراده اشخاص

· بررسی تاثیر متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل بر یکدیگر

· ماهیت حمایت حقوق افراد در حقوق بین الملل

· نقش تحولات نظام حقوقی جهانی و تاثیر آن بر تابعیت

· بررسی نقش معاهدات چند جانبه دولتها در صلح جهانی

· جایگاه مردم در نظام حقوق بین الملل

· بررسی مسئولیت بین المللی دولتها نسبت به رفتار داخلی آنها

· بررسی میزان الزام آوری حقوق بین الملل و ابزارهای آن