چگونه یک پروپوزال تحقیقاتی برای تعلیمات آموزشی ویژه بنویسیم؟

نوشتن یک طرح علمی مقداری دلهره آور است شما قرار است تمامی عناصر اصلی مقاله خود را به طور خلاصه بیان کنید حتی قبل از اینکه آن را بنویسید اگر شما هم هدفتان از نوشتن پروپوزال به اجرا در آوردن مقاله می باشد این باز هم دلهره آور تر می باشد زیرا تحقیقات علمی آموزشی پیچیدگی های خاص خود را دارند که باهم تداخل پیدا می کنند مانند چالش اموزشی با چالش ناتوانی اما اگر شما بتوانید ایده هایتان را به پروپوزال مفیدی تراش بدهید مقاله شما راحت تر نوشته می شود

دیدگاهتان را بنویسید