نمونه نقد مقاله علوم تربیتی

دانلود نمونه نقد مقاله علمی پژوهشی و isi علوم تربیتی تمامی گرایش ها و مقاطع

منابع فارسی و لاتین: دارد

فرمت ورد و قابل ویرایش

قیمت  55 هزار تومان می باشد

 

لیست مقالات نقد شده:

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و سلامت عمومی

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و مهارت مقابله با استرس

بررسی رابطه متغیرهای روانشناختي و فراشناختي و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه سبک های سازگارانه و عزت نفس

بررسی رابطه سبک های سازگارانه و خود شکوفایی

عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر پیشرفت تحصیلی

عوامل آموزشي، كالبدي و مهارت های مقابله با استرس

بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و سازگاری اجتماعی

بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و خود شکوفایی

تاثير آموزش جرات ورزي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان

رابطه بين جو رواني با سلامت عمومي كاركنان …

رابطه عوامل عاطفي و شناختي در عملكردكاركنان

بررسي رابطه باورهاي هوشي و سبك هاي هويت دانشجويان

رابطه باورهاي هوشي و سازگاري فردي اجتماعي دانش آموزان

اثر سبك هاي شناختي بر مكانيسم هاي دفاعي

نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در شادكامي دانش آموزان

عوامل موثر بر تنيدگي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي

بررسي رابطه احساس پيوستگي و نارسايي هيجاني با شادكامي

بررسي رابطه كمال گرايي مثبت و منفي و حل مسائل شناختي

بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و كاهش علائم افسردگي

رابطه سبك هاي دلبستگي و پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي

مدلسازی ساختاری سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

مدلسازی ساختاری سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه سبکهای یادگیری و مهارت های مقابله با استرس

رابطه سبکهای یادگیری و شناختی و خود شکوفایی

مدلسازی ساختاری سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی

مدلسازی ساختاری سبک های حل مسئله و پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با خلاقیت

بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با مهارت مقابله با استرس