نقد پایان نامه جغرافیا

نقد پایان نامه رشته جغرافیا فصول 1 تا5 برای درس روش تحقیق و کار کلاسی

1-نقد پایان نامه  تحلیل تطبیقی شاخص های توسعه خلاق شهری.تحلیل پراکنده رویی شهری با تأکید بر شاخص‌های توسعه درون‏زا.

2- نقد پایان نامه ارائه برنامه توسعه گردشگری با رویکرد باززنده سازی شهری.

3- نقد پایان نامه راهبردهای توسعه شهر هوشمند و فناوری ارتباطات شهری.

4- نقد پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل شهری با رویکرد TOD.

5- نقد پایان نامه ارزیابی راهبردی زیست محیطی (SEA) در طرح های شهری.

6- نقد پایان نامه برنامه ریزی مسکن برای اقشار کم درآمد.

7- نقد پایان نامه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری.

8- نقد پایان نامه مدیریت ترافیک شهری و راهکارهای حل آن.

9- نقد پایان نامه تحلیل فضایی از کاربری های شهری با استفاده از GIS.

10- نقد پایان نامه ارایه الگوی بهینه مدیریت شهری