نقد پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

1- نقد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطح و نوع تفکرات غیر منطقی و افسردگی.


2- نقد پایان نامه مقایسه عزت نفس و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان.

3- نقد پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب مادر و ناخن جویدن کودکان.


4- نقد پایان نامه رابطه سلامت روانی و رضایت شغلی.


5- نقد پایان نامه مکان کنترل بین افراد عادی و مضطرب.


6- نقد پایان نامه ارتباط شیوه های فرزند پروری با بزهکاری جوانان

8- نقد پایان نامه بررسی رابطه بین مرکز کنترل و عزت نفس.


9- نقد پایان نامه مطالعه همبستگی ویژگی های شخصیتی مادران و دختران.


10- نقد پایان نامه  بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر عزت نفس.


11- نقد پایان نامه بررسی و مقایسه خود پنداری و روابط اجتماعی دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر.


12- نقد پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های حل مساله و میزان نگرانی در دانشجویان.


13- نقد پایان نامه رابطه شیوه های حل مساله و الگوهای پرخاشگری در نوجوانان.

15- نقد پایان نامه بررسی رابطه سبک های حل مساله با سطح هویت بین نوجوانان دبیرستانی.


16- نقد پایان نامه  مطالعه رابطه الگوهای ارتباطی مادر-کودک با کمرویی فرزندان.


17- نقد پایان نامه  بررسی رابطه بین تفکرات غیر منطقی شرایط ارزشمندی و عزت نفس.


18- نقد پایان نامه  بررسی تاثیر اشتغال مادر بر پیشرفت تحصیلی و افسردگی و اضطراب امتحان فرزندان.


19- نقد پایان نامه  رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی..


20- نقد پایان نامه  بررسی رابطه تربیت تولد با هیجان خواهی در نوجوانان.


21- نقد پایان نامه  مقایسه سطح اضطراب و عزت نفس دانشجویان.


22- نقد پایان نامه  بررسی تاثیر شیوه های تربیتی والدین بر خود پنداری دختران نوجوان.