نقد پایان نامه علوم تربیتی- 20 نمونه

نمونه نقد پایان نامه علوم تربیتی شامل نقد فصول یک تا پنج

1-نقد پایان نامه بررسی تحولات نظام آموزش و پرورش دربخش پژوهش.

قیمت: 15000 تومان

 

2- نقد پایان نامه بررسی رابطه سبک های سازگارانه و خود شکوفایی.

قیمت 15000  تومان

 

3-نقد پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی.

قیمت: 15000 تومان

4- نقد پایان نامه بررسی مشکلات تدریس درس ریاضی در ایران و راهکارهای ارتقای آن با توجه به تجربه دیگر کشورها

قیمت: 15000 تومان

5- نقد پایان نامه عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر پیشرفت تحصیلی.

قیمت: 15000 تومان

6- نقد پایان نامه عوامل آموزشي، كالبدي و مهارت های مقابله با استرس.

قیمت: 15000 تومان

7- نقد پایان نامه بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و سازگاری اجتماعی.

قیمت: 15000 تومان

 

8- نقد پایان نامه اهمیت زنگ تفریح و تاثیر آن بر یادگیری.

قیمت: 15000 تومان

9- نقد پایان نامه بررسی رابطه سبک های سازگارانه و عزت نفس.

قیمت: 15000 تومان

10-نقد پایان نامه بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با خلاقیت.
قیمت: 15000 تومان

11-نقد پایان نامه بررسی مشکلات تدریس درس ریاضی در ایران و راهکارهای ارتقای آن با توجه به تجربه دیگر کشورها.

قیمت: 15000 تومان

12-نقد پایان نامه آسیب شناسی تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش کشور.

قیمت: 15000 تومان

13-نقد پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان.

قیمت: 15000 تومان

14-نقد پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس دانش آموزان

.قیمت: 15000 تومان

 

15- نقد پایان نامه بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با مهارت مقابله با استرس.

قیمت: 15000 تومان

16- نقد پایان نامه بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با سلامت عمومی.
قیمت: 15000 تومان

 

17-نقد پایان نامه عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر پیشرفت تحصیلی.

قیمت: 15000 تومان

18- نقد پایان نامه عوامل آموزشي، كالبدي و مهارت های مقابله با استرس.

قیمت: 15000 تومان

19- نقد پایان نامه بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و سازگاری اجتماعی.

قیمت: 15000 تومان

 

20- نقد پایان نامه بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و خود شکوفایی.

قیمت: 15000 تومان