پروپوزال بررسی تاثیر جریان نقدی، اهرم مالی و سودآوری بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده ای از پروپوزال بررسی تاثیر جریان نقدی، اهرم مالی و سودآوری بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر جریان نقدی، اهرم مالی و سودآوری بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر این اساس داده‌های مربوط به 91 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سال‌های 1394 الی 1399 از صورت‌های مالی این شرکت‌ها جمع آوری شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی و شبه تجربی است. در این تحقیق جریان نقدی، اهرم مالی و سودآوری به عنوان متغیرهای مستقل و تصمیمات سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته مطرح شدند. داده‌های مورد نیاز جهت تحلیل مدل‌های تحقیق، از صورت‌های مالی شرکت‌ها، یادداشت‌های همراه صورت های مالی و از طریق مراجعه به وب‌سایت کدال و نرم‌افزار ره‌آورد نوین جمع‌آوری شد. در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزار Eviews 10 به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که جریان نقدی و سودآوری بطور مثبت و معنادار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها اثرگذار هستند. این در حالی است که اثر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها، منفی و معنادار مشاهده شد.

پروپوزال جدید

فهرست مطالب  پروپوزال بررسی تاثیر جریان نقدی، اهرم مالی و سودآوری بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بیان مساله اصلی تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق
جنبه جدید بودن و نوآوری
اهداف  تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه ‏ها
روش شناسی
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار
جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها
مراجع و منابع

پروپوزال جدید

فرمت ورد