پروپوزال پیش بینی شکوفایی معلم بر اساس حمایت اجتماعی، خلاقیت هیجانی

نمونه پروپوزال جدید روانشناسی با موضوع پیش بینی شکوفایی معلم بر اساس حمایت اجتماعی، خلاقیت هیجانی و رویکردهای تدریس در آموزگاران

تحقیق حاضر با هدف پیش بینی شکوفایی معلم بر اساس حمایت اجتماعی، خلاقیت هیجانی و رویکردهای تدریس در آموزگاران انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق معلمان زن و مرد شهرستان خوی بودند. از طریق جدول مورگان 302 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی تصادفی استفاده شد. از پرسشنامه های پرسشنامه شکوفایی (پرما) (کرن، 2014)، حمایت اجتماعی (فلیپس،1986)، خلاقیت هیجانی (آوریل، 1999) و رویکردهای تدریس (تریگول،2005) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازتحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که شکوفایی معلم بر اساس مولفه های حمایت اجتماعی، خلاقیت هیجانی و رویکردهای آموزشی دانش آموز محور قابل پیش بینی است.

 

فهرست مطالب این پروپوزال:

بیان مساله اصلی تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق
جنبه جدید بودن و نوآوری
اهداف  تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه ‏ها
روش شناسی
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار
جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها
مراجع و منابع

پروپوزال جدید

فرمت ورد

پروپوزال رشته روانشناسی