پروپوزال آثار و پیامدهای طرح خاورمیانه بزرگ برای کشورهای منطقه

به لبنان) و مرحله سوم پرونده هسته ای ایران باعث ایجاد چالشهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی برای کشورهای منطقه شده است و بجای امنیت را در منطقه برقرار سازد باعث ناامنی بیشتری در منطقه گردیده است و ساختار سیاسی حاکم بر خاورمیانه ونظم حاکم بر مناسبات سیاسی- امنیتی میان بازیگران منطقه را به نفع امریکا تغییر داده است.

بدنبال مشکلاتی که امریکا در مراحل اجرای این طرح پیدانموده است، طرح خاورمیانه اسلامی بوسیله کشورهای منطقه مطرح شده است که از رویکرد کامل به اسلام برای ساخت واداره جامعه و تحقق عدالت، کرامت و آزادی در جوامع بشری در منطقه شکل میگرد که امریکا برای مبارزه با آن از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری استفاده میکندوطرح خاورمیانه جدید را مطرح کردند که مدل تعدیل شده طرح خاورمیانه بزرگ و نقطه مقابل خاورمیانه اسلامی است.

هدف پژوهشی در این رساله این است که از یک مطالعه بین پارادایمی برای بررسی طرح خاورمیانه بزرگ استفاده شود. به عبارت دیگر به بررسی آثار و پیامدهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی وهویتی این طرح برای کشورهای منطقه بوسیله رویکردهای نظری رئالیسم، لیبرالیسم ، نظریه انتقادی ( گرامشینیزم) و سازه انگاری می پردازیم.

۲- علل انتخاب موضوع:

طرح خاورمیانه بزرگ باعث طرح مباحث و جنجالهای بسیاری در عرصه روابط بین المللی شده است.

این طرح، آثار و پیامدهایی در منطقه ایجاد کرده است که در صورت اجراشدن کامل برنامه های آن، تغییرات شگرفی در مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منطقه بوجود می آورد. نخستین گام در راه تحقق این طرح، حمله به افغانستان وسپس عراق بوده است

. این تهاجمات نگرانی کشورهای منطقه خصوص ایران را تشدید نموده است. کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران نیازمند ارائه برنامه هایی برای مقابله با وضعیت جدید ژئوپلیتیکی منطقه و ساختار آینده منطقه هستند. این مسأله نگارنده را بر آن داشت تا با انتخاب این موضوع آثار و پیامدهای این طرح واقدامات کشورهای منطقه در مقابل این آثار را بررسی نماید.

۳- سابقه تحقیق:

به اعتقاد برخی کارشناسان “طرح خاورمیانه بزرگ” بیش از اینکه مورد توجه محافل غربی قرار گیرددر خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، بطوریکه ادبیات قابل توجهی در این حوزه تولید شده است. نگارنده به تناسب موضوع پژوهش برخی از منابع داخلی و خارجی را مورد توجه قرار داده است:

دکتر بهادر امینیان در مقاله ای با عنوان « امریکا و طرح خاورمیانه بزرگ: اهداف، ابزار و مشکلات»، مندرج در فصلنامه سیاست دفاعی، سال دوازدهم، شماره ۴۸، پاییز ۱۳۸۳ به بررسی زوایای طرح پرداخته است. نویسنده معتقد است امریکا در صدد برقراری نظم نوین جهانی است، وی در ادامه به ویژگیهای لازم برای تثبیت هژمونی امریکا می پردازد.

 توان انتقال پشتیبانی داخلی به اقدامات خارجی، نهادینه شدن برتری و قدرت ساختاری امریکا و …). در ادامه نگارنده به ویژگیها واهمیت منطقه خاورمیانه در نظام هژمونی» می پردازد و معتقد است که این اهمیت بعد از ۱۱ سپتامبر بیشتر شده است. وی ضمن پرداختن به . . . .

فهرست پروپوزال:
بیان مسئله
ضرورت انجام پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف ویژه
اهداف فرعی
سوالات پژوهش
سوالات اصلی
سوالات فرعی
متغیرهای پژوهش
جامعه،نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
محدودیت های پژوهش
منابع
پیوست ها

رشته علوم سیاسی

۲۰ صفحه

۱۶۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید