پروپوزال اثرات فرهنگ بر رفتار مشتریان تجارت الکترونیک در شبکه های مجازی

۱۱. اعتماد در یک جامعه شبکه اجتماعی نقش واسطه ای در رابطه با انتقال اعتماد و قصد خرید از یک سایت تجارت الکترونیک اجتماعی ایفا می کند.

۱۲. اعتماد در یک جامعه شبکه اجتماعی نقش واسطه ای در رابطه با هویت اجتماعی و قصد خرید از یک سایت تجارت الکترونیک اجتماعی ایفا می کند.

۱۳. اعتماد در یک جامعه شبکه اجتماعی نقش واسطه ای در رابطه با سبک شناختی و قصد خرید از یک سایت تجارت الکترونیک اجتماعی ایفا می کند.

۱۴. فرهنگ، به عنوان ابعاد متفاوتی از جمعگرایی در مقابل فردگرایی، نقش تعدیلگر در ارتباط میان نفوذ اجتماعی، انتقال اعتماد، هویت اجتماعی و سبک شناختی با قصد خرید از یک سایت تجارت الکترونیک اجتماعی دارد.

۱۵. فرهنگ، به عنوان ابعاد متفاوتی از اجتناب از عدم اطمینان، نقش تعدیل گرمیان واسطه اعتماد در یک جامعه شبکه اجتماعی در ارتباط با نفوذ اجتماعی، انتقال اعتماد، هویت اجتماعی و سبک شناختی با قصد خرید از یک سایت تجارت الکترونیک اجتماعی دارد.

۱ – ۵- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

۱- رفتارخریدارنتجارتالکترونیکدرشبکههایاجتماعیبادرنظرگرفتنتاثیرتعدیلکنندهفرهنگبرآنچگونهاست؟

سوالات فرعی:

۱. آیانفوذاجتماعی (احساسصمیمیتونزدیکیدریکجامعهشبکهاجتماعی،تاثیربرقصدخریددارد؟

۲. آیاانتقالاعتماددریکجامعهشبکهاجتماعی (آشنایی)،تاثیربرقصدخریددارد؟

٣. آیاهویتاجتماعیحاصلازیکجامعهشبکهاجتماعی،تاثیربرقصدخریددارد؟

۴. آیاسبکشناختیاعضادریکجامعهشبکهاجتماعی،تاثیربرقصدخریددارد؟

۵. آیاوجوداعتماددریکجامعهشبکهاجتماعیتاثیربرقصدخریددارد؟

۶. آیانفوذاجتماعی (احساسصمیمیتونزدیکیدریکجامعهشبکهاجتماعی،تاثیربرسطحاعتماددرآنجامعهدارد؟

۷. آیاانتقالاعتماددریکجامعهشبکهاجتماعی (آشنایی)،تأثیربرسطحاعتماددرآنجامعهدارد؟

۸. آیاهویتاجتماعیحاصلازیکجامعهشبکهاجتماعی،تأثیربرسطحاعتماددرآنجامعهدارد؟

 

پروپوزال آماده رشته مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال کامل

دیدگاهتان را بنویسید