پروپوزال ارزیابی موقعیت های بازاریابی برای کسب عملکرد مزیت ساز در صنایع لبنی

 

 هدف کلی  ارزیابی موقعیت بازاریابی و استراتژیهای نوآورانه بازاریابی برای کسب عملکرد مزیت ساز مواد لبنی ایران است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، کارشناسان و بازاریابان شرکتهای کاله، پاژن، پگاه و چوپان است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز در مطالعه، تعدادی از مدیران، کارشناسان فروش و بازاریابان در این شرکتها به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با آنان اقدام به گردآوری داده ها در سال ۱۳۹۶ شد. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه بوده است. پس از تکمیل پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس و آزمون مقایسه میانگین و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.

در بخش تحلیل داده های جمعیت شناختی نیز از آماره های توصیفی نظیر واریانس، میانگین و فراوانی استفاده گردید. نتایج نشان داد که استراتژیهای نوآورانه بازاریابی و موقعیت بازاریابی در کسب عملکرد مزیت ساز در صنعت مواد لبنی ایران تاثیر گذار می باشند. بر اساس نتایج استراتژیهای نوآورانه بازاریابی از تاثیر بیشتری در کسب عملکرد مزیت ساز در صنعت مواد لبنی ایران برخوردار است. به طور کلی تمامی فرضیه های تحقیق مورد پذیرش قرار گرفتند و تاثیر مستقیم کارکردهای عناصر آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، ترویج) در کسب عملکرد مزیت ساز مواد لبنی مشخص گردید. همچنین تاثیر مستقیم استراتژیهای نوآورانه بازاریابی یعنی توانمندی در نوآوری و توانمندی در بازاریابی در کسب عملکرد مزیت ساز مواد لبنی تایید گردید.

موقعیت بازاریابی، قیمت، توزیع، محصول، ترویج، نوآوری، مزیت رقابتی، عملکرد، بازاریابی، مزیت ساز، موفقیت، محصولات لبنی، استراتژیهای نوآوری

 

پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی

پروپوزال کامل و شامل تمامی بخش ها می باشد

۲۵ صفحه

دیدگاهتان را بنویسید