پروپوزال بررسی زمینه های استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی (مورد مطالعه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﺑﺸﺮ، راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﺘﻬﺎ و دوﻟﺘﻬﺎ، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد در ﺟﺎﻣﻌﻪای زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن دوﻟﺖ ﺣﻀﻮری ﻧﺎﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ، ﻛﺎراﻣﺪﺗﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دوﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت، اﻓﻖﻫﺎی اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪهای را ﭘﻴﺶروی ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ. دوﻟﺘﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﺑﺪ.

در ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﺪﻣﺘﻰ را ﻛﻪ اراﻳﻪ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، ﺑﻬﺘﺮ، ﻛﻢﻫﺰﻳﻨﻪﺗﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻰ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه روی ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراداﻳﻢ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻳﻚ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﻰدﻫﺪ. ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺒﻚ ﺑﺮوﻛﺮاﺗﻴﻚ، ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻰ، ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﻰﮔﺮدد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر، اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻚ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﻬﺎرت، ارزﺷﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻰﮔﺮدد. . . . . .

 

فهرست پروپوزال:
بیان مسئله
ضرورت انجام پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف ویژه
اهداف فرعی
سوالات پژوهش
سوالات اصلی
سوالات فرعی
متغیرهای پژوهش
جامعه،نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
محدودیت های پژوهش
منابع
پیوست ها

.s.

رشته مدیریت دولتی

word

۱۴۰۰۰ تومان

 

1 دیدگاه برای “پروپوزال بررسی زمینه های استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی (مورد مطالعه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

دیدگاهتان را بنویسید