پروپوزال برنامه درسی بر اساس فناوری اطلاعات در مدارس متوسطه

بیان مساله
اهمیت وضرورت پژوهش
اهداف وسوالات تحقیق
هدف کلی
هدفهای جزئی…
سوالات اصلی
سوالات جزئی
تعریف واژگان و اصطلاحات
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی…
تحقیقات خارجی…
روش شناسی پژوهش
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایانی پرسشنامه
نحوه اجرای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده
روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها
محدودیت ها
منابع

 

۲۰ صفحه

رشته برنامه ریزی اموزشی

فرمت ورد و قابل ویرایش

۳۵۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید