پروپوزال رابطه افزایش درآمد با افزایش،کیفیت و ضریب واکنش سود

مقدمه :

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت خرید، فروش، نگهداری سهام و اعطای اعتبار به شرکت ها، بهاطلاعات نیاز دارند. مهمترین منبع اطلاعاتی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان،صورتهای مالی می باشد. هر تصمیم گیرنده ی عقلایی، سرمایه گذاری را جهت کسب سود و افزایشآن انجام می دهد. بنابراین سود عنصر اساسی است که تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهایمالی را تحت تاثیر قرار میدهد. سود نتایج عملکرد شرکت را طی دوره ی مالی مورد گزارش ارایهمی نماید و همچنین سود هر سهم، مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و مدل…..

 

شامل:
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف نظری
اهداف کاربردی
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
روش تحقیق
تغیرها
روش اجرای تحقیق
نوع تحقیق
جامعه آماری،روش وابزار جمع آوری اظلاعات و داده ها
جامعه آماری
روش گردآوری اطلاعات و داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات وداده ها
مدل های تحقیق
پیشنهادات
منابع

 

دیدگاهتان را بنویسید