پروپوزال هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت

بیان مسأله و تبیین موضوع:

عموما سرمایه گذاران به رقم سود خالص توجه ویژه ای دارند. آنها تمایل دارند در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که سود آنها دارای ثبات بیشتری است (مرادی، ۱۳۸۷). بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی دارای اعتبار ویژه ای است. تحلیل گران مالی عموما سود را به عنوان یک عامل اساسی در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار می دهند. بنابراین مدیران شرکت ها انگیزه زیادی برای مدیریت سود دارند(ویلد و همکاران، ۲۰۰۱). مدیریت سود می تواند باعث بهبود و همچنین تضعیف کیفیت سود شود، بنابراین هموارسازی سود نیز به عنوان شکلی از مدیریت سود است که می تواند باعث بهبود یاتضعیف کیفیت سود شود.

مطابق با تئوری های موجود در این زمینه، اگر کیفیت سود بهبود یابد، رابطهبین ارزش شرکت و سود گزارش شده نیز باید بهبود یابد و همچنین اگر کیفیت سود تضعیف شود رابطه بین ارزش شرکت و سود گزارش شده نیز باید تضعیف شود (بیور، ۲۰۰۲).  لذا بررسی ابعاد مدیریت سود اهمیت خاصی در مطالعات مالی و حسابداری دارد. این مطالعه در پی آن است که تاثیر این ابعاد را بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند .

اهمیت و ضرورت تحقیق: ارزیابی فرصتها و مخاطرات فعالیتهای تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت، مستلزم درک ماهیت فعالیت تجاری از جمله پتانسیل سودآوری واحد انتفاعی است. به طور کلی میزان جذابیت تحصیل یک شرکت علاوه بر وضعیت فعلی شرکت به توان بالقوه آن در ایجاد درآمدهای آتی بستگی دارد. شرکتی که در حال حاضر سودآور می باشد،و سودآوریش در آینده استمرار خواهد داشت، نسبت به شرکتی که سودهای بالقوه آن بزودی تقلیل می یابد، جذابتر است.

به طور کلی می توان ادعا نمود که مهمترین ملاک تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت انتخاب شرکتها برای سرمایه گذاری، سطح سودآوری فعلی و آتی شرکتها می باشد، به طوریکه سرمایه گذاران در استراتژیهای مختلف سرمایه گذاری، عمدتا با توجه به سود شرکتها تصمیم گیری می نمایند.

باتوجه به اهمیت موضوع سود و به طبع آن کیفیت سود و همچنین نقش هموارسازی سود در تصمیم گیری سرمایه گذاران این تحقیق به بررسی دو مقوله ی فوق با ارزش شرکت می پردازد.

۱ – ۴ اهداف تحقیق

۱ – ۴ – ۱ هدف اصلی :

بررسی همزمان ارتباط هموار سازی سود و کیفیت سود با ارزش شرکت …….

 

دیدگاهتان را بنویسید