پرپوزال ارتباط جو مدارس متوسطه ،سبک رهبری و اثربخشی

بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق
ادبیات و پیشینه ی پژوهش
پیشینه پژوهشی
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
روش شناسی پژوهش
روش انجام پژوهش
جامعه و نمونه آماری پژوهش
ابزار پژوهش
پایایی و روایی ابزارها
روش تحلیل داده ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین

 

۲۵ صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش

رشته علوم تربیتی

۳۵۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید