پروپوزال بررسی تأثیر اجرای نظام آراستگی بر بهره وری و فرهنگ سازمانی با نقش میانجی تعالی سازمانی

نمونه پروپوزال جدید رشته صنایع با موضوع پروپوزال بررسی تأثیر اجرای نظام آراستگی بر بهره وری و فرهنگ سازمانی با نقش میانجی تعالی سازمانی (مورد مطالعه: واحدهای تولیدی شرکت آهن و فولاد ارفع)

آشنایی با نظام آراستگی در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کاراست این نظام درسازمان های تولیدی وخدماتی بسیاری ازکشورهای جهان استقرار یافته و نتایج با ارزشی درسامان دهی و مرتب کردن محیط های کاری و ایجاد عادت های مطلوب و فرهنگ مشتری گرایی داشته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اجرای نظام آراستگی بر بهره وری و فرهنگ سازمانی با نقش میانجی تعالی سازمانی در واحدهای تولیدی شرکت آهن و فولاد ارفع بوده است.

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل کلیه متخصصین، شرکت آهن و فولاد ارفع به تعداد 171 نفر و نمونه مورد بررسی 97 نفر می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و انجام مطالعات میدانی به دست آمده است. برای تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS23 و از نرم افزار PLS3 برای تحلیل مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بکارگیری نظام آراستگی بر روی بهره وری کارکنان، فرهنگ سازمانی و تعالی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین تعالی سازمانی بر روی بهره وری کارکنان و فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و نتیجه شد که اجرای نظام آراستگی از طریق تعالی سازمانی بر بهره وری کارکنان و فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 

فهرست مطالب این پروپوزال:

بیان مساله اصلی تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق
جنبه جدید بودن و نوآوری
اهداف  تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه ‏ها
روش شناسی
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار
جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها
مراجع و منابع

پروپوزال جدید

فرمت ورد

پروپوزال رشته صنایع