لیست پروپوزال مامایی جدید علوم پزشکی

پروپوزال مامایی جدید

فرمت ورد

قیمت 55000 تومان

لیست پروپوزال مامایی

8. بررسي نگرش زنان باردار نسبت به نقش مادري و ارتباط آن با بروز و مدت زمان تهوع و استفراغ در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر ……

 

9. بررسي ميزان و نوع روشهاي جلوگيري از بارداري در زنان زير 20 سال مراجعه كننده به درمانگاههاي علوم پزشكي شهر …..

 

10.بررسي تاثير اكسي توسين در ايجاد عوارض در زنان نخست زاي مراجعه كننده به يكي از بيمارستانهاي به دانشگاه علوم پزشكي …..

 

11.بررسي مشخصات فردي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي بيماران مبتلا به مول هيداتيفورم مراجعه كننده به زايشگاه حمايت مادران شهر …..

 

12.بررسي عوامل مستعد كننده پره اكلامپسي در مبتلايان مراجعه كننده به بيمارستانهاي دولتي استان …..

 

13.بررسي و مقايسه اثر كاربردي و عوارض آنواع آي. يو.. دي هاي ايراني و خارجي در زنان مراجعه كننده به درمانگاههاي تنظيم خانواده وابسته به دانشگاه علوم پزشكي …..

4. بررسي و مقايسه نتايج حاصل از بارداري در نخست حامله هاي سنين مختلف مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزش شهر ……

 

5. بررسي شيوع و شدت سندروم پيش از قاعدگي در دانش آموزان سال آخر دبيرستانهاي شهر ……

 

6. بررسي ارتباط ميان اضافه وزن مادر در دوران بارداري و وزن نوزاد به هنگام تولد در زنان باردار مراجعه كننده به زايشگاه شهر …..

 

7. بررسي ميزان عملكرد ماماهاي شاغل در ارتباط با آماده كردن زنان نخست حامله جهت شيردهي در مراكز بهداشتي درماني وابسته به وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي شهر …..