بررسی اثر سبک رهبری مدیر در نوآوری کارکنان

این پروپوزال(طرح اولیه تحقیق جهت آغاز نوشتن یک پایان نامه) آماده می باشد و نیازی به ویرایش مجدد ندارد

۲- با فرمت درست وعلمی یک پروپوزال نوشته شده است ( شامل عنوان- مقدمه و بیان مسئله – اهداف- فرضیات- روش گردآوری اطلاعات- مواد و روش ها – زمان انجام کار – منابع و…) آزمون فرضیات- متغیرها

۳- بعد از پرداخت آنلاین بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و شما می توانید پروپوزال خود را دانلود کنید(۱ نسخه هم به ایمیلی  که وارد می کنید ارسال می شود)

روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد-ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود جهت تحلیل داده ها از تکنیکهای توصیفی  شاخص های مرکزی وپراکندگی، و تکنیک های استنباطی آزمون تی تک نمونه، همبستگی پیرسون،رگرسیون چند متغیره خطی و آزمون فریدمن استفاده شد

۴- تعداد صفحه:15

فرمت ورد

دیدگاهتان را بنویسید