طرح پیشنهادی پایان نامه،تاثیرات سرمایه اجتماعی بر بهبود سازمانی

ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
نظر به اینکه این تحقیق یک پروژه توصیفی و کاربردی است لذا برای جمع آوری اطلاعات از روشهای ذیل استفاده شده است :
روش کتابخانه ای: برای گرد آوری اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق(اطلاعات ثانویه) از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
روش میدانی: از ابزار پرسشنامه برای گرد آوری نظریات کارکنان ستادی سازمان (اطلاعات اولیه) جهت ارزیابی اقدامات درونی و کیفیت خدمات سازمان استفاده می شود.

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان ستادی سازمان می باشد.(۳۰۰نفر)
حجم نمونه : با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه برابر است با ۲۰ نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد

هـ – روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در تحقیق حاضر با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها خواهد شد. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شو د و در سطح استنباطی، از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه، از آزمون t تک نمونه و تحلیل مسیر برای رد یا تایید فرضیات تحقیق، و برای بررسی میزان تبیین متغیر توسط هر یک از سوالات مرتبط در پرسشنامه از تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی استفاده می شود….

 

پروپوزال مدیریت دولتی گرایش تحول

۴۰صفحه

فرمت ورد

۷۰۰۰ تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید