طرح پیشنهادی پایان نامه،سیستم جامع استراتژیک سنجش عملکرد سازمانی

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان سازمان می باشد. حجم نمونه : با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه برابر است با ۳۹۲ نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در تحقیق حاضر با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها خواهد شد. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شو د و در سطح استنباطی، از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه، از آزمون t تک نمونه و تحلیل مسیر برای رد یا تایید فرضیات تحقیق، و برای بررسی میزان تبیین متغیر توسط هر یک از سوالات مرتبط در پرسشنامه از تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی استفاده می شود…….

 

مطالعه آتاناسوپولوس
این مدل در ماه آوریل سال ۱۹۹۹ ارائه شد. در این مدل پنج مورد به شرح زیر در نظر گرفته
شده است.
• صلاحیت کارکنان
۱- کارکنان سازمان به خوبی به محصولات سازمان واقف می‌باشند.
۲- شما از جانب کارکنان این سازمان به سرعت خدمت خود را دریافت می‌نمائید.
۳- کارکنان سازمان تز دانش کافی (مورد نیاز) برای خدمت‌دهی سریع به شما برخوردارند.
۴- کارکنان سازمان از این که وقت بیشتری جهت ارائه خدمت بهتر به شما صرف کنند ناراحت نیستند.
۵- کارکنان سازمان از نیازهای شما و همچنین این که محصولات سازمان چگونه نیازهای شما را برآورده خواهند کرد آگاهند.
تحقیقات داخلی:
عنوان موضوع: ارزیابی عملکردسرپرستان مناطق وروسای شعب بانکهابااستفاده ازروشIAP مطالعه موردی بانک رفاه
نام دانشجو: مجتبی دارائی سال دفاع: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷
چکیده: موضوع این پایان نامه ارائه مدلی جامع، برای ارزیابی عملکرد مدیران شعب سازمانها می باشد، که یکی از مشکل ترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است.
عنوان موضوع: ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت براساس شاخصهای مالی
نام دانشجو: خسرو جعفرمنش سال دفاع: ۱۳۷۹/۱۱/۳۰
چکیده: در این پایان نامه به بررسی عملکرد شعب بانک ملت براساس شاخصهای مالی عملکرد پرداخته شده است.برای این منظور ابتدا مفهوم واهمیت ارزیابی عملکرد شعب ورتبه بندی آنها براساس کارائی کارکنان وشعب مطرح شده وسپس انواع…..

 

 

۳۰صفحه

فرمت ورد

رشته مدیریت استراتژیک

۷۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید