پروپوزال تأثیر سبک رهبری، تجربه کاری و فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد حسابرسان

نمونه پروپوزال مدیریت با موضوع تأثیر سبک رهبری، تجربه کاری و فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد حسابرسان

این پژوهش جهت بررسی تأثیر سبک رهبری، تجربه کاری و فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد حسابرسان شکل‌گرفته است؛ تحقیق حاضر ازنظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و همبستگی ازنظر هدف کاربردی است. حاضر جامعه آماری مورد نظر کلیه کلیه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی زیر نظر جامعه حسابداران رسمی ایران بود؛ با توجه به اینکه حجم جامعه آماری(کلیه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی زیر نظر جامعه حسابداران رسمی ایران) نامعین می باشد؛حجم نمونه تعداد 384 نفر(نمونه جامعه نامحدود)و روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده گردید؛ فرضیه‌های تحقیق با روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس آزمون قرار گرفت؛ نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سبک رهبری بر عملکرد حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد.تجربه کاری بر عملکرد حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد.فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 

فهرست مطالب این پروپوزال:

بیان مساله اصلی تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق
جنبه جدید بودن و نوآوری
اهداف  تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه ‏ها
روش شناسی
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار
جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها
مراجع و منابع

پروپوزال جدید

فرمت ورد

پروپوزال رشته مدیریت