نقد پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

1- نقد پایان نامه بررسی ارتباط بین سطح و نوع تفکرات غیر منطقی و افسردگی. 2- نقد پایان نامه مقایسه عزت نفس و منبع کنترل...