دسته: نمونه آماده روش تحقیق

ارزشیابی درس روش تحقیق رشته مدیریت دولتی

شامل ۵مقاله معتبر استخراج کلیه اجزای تحقیق و ثبت آن ها در برگه ای ضمیمه شده به هر مقاله نسخه اولیه پروپوزال نسخه اولیه مقاله مروری نسخه تصحیح شده پروپوزال نسخه تصحیح شده مقاله...

ارزشیابی درس روش تحقیق رشته مدیریت مالی

شامل : ۵مقاله معتبر استخراج کلیه اجزای تحقیق و ثبت آن ها در برگه ای ضمیمه شده به هر مقاله نسخه اولیه پروپوزال نسخه اولیه مقاله مروری نسخه تصحیح شده پروپوزال نسخه تصحیح شده...

ارزشیابی درس روش تحقیق رشته مدیریت بازرگانی

شامل : ۵مقاله معتبر استخراج کلیه اجزای تحقیق و ثبت آن ها در برگه ای ضمیمه شده به هر مقاله نسخه اولیه پروپوزال نسخه اولیه مقاله مروری نسخه تصحیح شده پروپوزال نسخه تصحیح شده...