ارزشیابی درس روش تحقیق رشته مدیریت دولتی

شامل ۵مقاله معتبر استخراج کلیه اجزای تحقیق و ثبت آن ها در برگه ای ضمیمه شده به هر مقاله نسخه اولیه پروپوزال نسخه اولیه مقاله مروری نسخه تصحیح شده پروپوزال نسخه تصحیح شده مقاله مروری فرمت word و اسلاید رشته مدیریت دولتی قیمت ۳۰۰۰۰تومان

ارزشیابی درس روش تحقیق رشته مدیریت مالی

شامل : ۵مقاله معتبر استخراج کلیه اجزای تحقیق و ثبت آن ها در برگه ای ضمیمه شده به هر مقاله نسخه اولیه پروپوزال نسخه اولیه مقاله مروری نسخه تصحیح شده پروپوزال نسخه تصحیح شده مقاله مروری فرمت word و اسلاید رشته مدیریت مالی قیمت ۳۰۰۰۰تومان

ارزشیابی درس روش تحقیق رشته حقوق

شامل : ۵مقاله معتبر استخراج کلیه اجزای تحقیق و ثبت آن ها در برگه ای ضمیمه شده به هر مقاله نسخه اولیه پروپوزال نسخه اولیه مقاله مروری نسخه تصحیح شده پروپوزال نسخه تصحیح شده مقاله مروری فرمت word و اسلاید رشته حقوق قیمت ۳۰۰۰۰تومان